Všeobecné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu www.lokapetit.sk

Článok I

Definície

I. Kupujúci je právnická alebo fyzická osoba kupujúca Tovar od Predávajúceho prostredníctvom Stránky alebo iným spôsobom predpokladaným Všeobecnými podmienkami prevádzkovateľa.

II. Predávajúci je spoločnosť Kwargs, s.r.o., Tallerova 2/4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, e-mail: info@lokapetit.sk.

III. Prevádzkovateľ Stránky je Predávajúci.

IV. Stránka je internetová web stránka www.lokapetit.sk, ktorej vlastníkom je Predávajúci (Prevádzkovateľ).

V. Strany zmluvy sú Kupujúci a Predávajúci.

VI. Tovar je predmet kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Stranami prostredníctvom Stránky alebo iným spôsobom predpokladaným Všeobecnými podmienkami prevádzkovateľa.

VII. Všeobecné podmienky prevádzkovateľa (ďalej tiež „VPP") sú tieto podmienky vymedzujúce vzájomné práva a povinnosti Strán. VPP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

VIII. Zákaznícky účet je časť Stránky, ktorá je prístupná po registrácii a prihlásení sa Kupujúcim a slúži na objednávanie Tovaru Kupujúcim od Predávajúceho.

IX. Zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi Stranami prostredníctvom Stránky alebo iným spôsobom predpokladaným Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Článok II

Zákaznícky účet

I. Každá právnická alebo fyzická osoba sa môže na Stránke registrovať. Registráciou na stránke vzniká tejto osobe Zákaznícky účet, z ktorého môže vykonávať objednávky Tovaru. Z osoby sa registráciou na Stránke stáva Držiteľ zákazníckeho účtu.

II. Pri registrácii na Stránke a pri objednávaní Tovaru sú osoby povinné uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a nemôžu sa zbaviť zodpovednosti za správnosť týchto údajov. Údaje uvedené v Zákazníckom účte je Držiteľ zákazníckeho účtu pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Držiteľom zákazníckeho účtu v Zákazníckom účte a pri objednávaní Tovaru sú Prevádzkovateľom považované za správne. Registrácia kupujúcich je bezplatná.

III. Prístup k Zákazníckemu účtu je zabezpečený zákazníckym menom a heslom. Držiteľ zákazníckeho účtu je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho Zákazníckeho účtu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za neoprávnené použitie, zneužitie, zmazanie či inú dispozíciu so Zákazníckym účtom treťou osobou.

IV. Každá osoba môže byť Držiteľom iba jedného zákazníckeho účtu. Držiteľ zákazníckeho účtu nie je oprávnený bez súhlasu Prevádzkovateľa umožniť využívanie Zákazníckeho účtu tretím osobám.

V. Prevádzkovateľ i Držiteľ zákazníckeho účtu môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušiť Zákaznícky účet. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti vzniknuté medzi Prevádzkovateľom a Držiteľom zákazníckeho účtu pred zrušením Zákazníckeho účtu.

 

Článok III

Predmet Zmluvy

I. Predmetom Zmluvy je Tovar špecifikovaný v objednávke. Kupujúci v objednávke zvolí Tovar na základe ponuky produktov uvedenej na Stránke.

II. Prevádzkovateľ je oprávnený stanoviť minimálnu cenu Tovaru, ktorý je možné objednať. Objednávka Tovaru v hodnote nižšej ako stanovenej Prevádzkovateľom sa považuje za neplatnú. Údaj o stanovení minimálnej ceny Tovaru a jej výške uvedie Prevádzkovateľ na Stránke.

III. Rozmery, váha, výkon, kapacita a ostatné údaje týkajúce sa produktov a uvedené na Stránke, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi informačného charakteru vychádzajúcimi z údajov výrobcov týchto Tovarov alebo sú ilustračné.

IV. Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá Tovar v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami, v riadnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný typ Tovaru, vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne opatrený návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku, ak to konkrétne výrobky tvoriace Tovar vyžadujú, alebo ak takýto dokument obsahujú priamo od výrobcu.

V. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za Tovar kúpnu cenu v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Článok IV

Vznik Zmluvy

I. Návrhom na uzavretie Zmluvy je objednávka Kupujúceho. Objednávka Kupujúceho je záväzná a neodvolateľná. Objednávka môže byť realizovaná:
a. elektronicky prostredníctvom Stránky,
Predávajúci si vyhradzuje právo na prijatie objednávky tiež inou formou. Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie objednávky bez udania dôvodu.

II. Elektronická objednávka sa realizuje prostredníctvom Stránky cez Zákaznícky účet. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Pri objednávaní Tovaru je Kupujúci povinný vyplniť objednávkový formulár uvedený na Stránke, ktorý obsahuje najmä informácie o:

a. Tovare,
b. spôsobe úhrady kúpnej ceny,
c. požadovanom spôsobe doručenia Tovaru,
d. kontaktných údajoch,
e. nákladoch spojených s doručením Tovaru.

Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu má Kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odosiela Kupujúci Predávajúcemu stlačením potvrdzovacieho tlačidla na Stránke.

III. Odoslaním objednávky vyjadruje Kupujúci svoj súhlas s cenou Tovaru uvedenou v cenníku produktov na Stránke a to vrátane prípadných prepravných nákladov a ďalších nákladov podľa Všeobecných obchodných podmienok. Údaje uvedené v objednávke sú pre Kupujúceho záväzné a Predávajúcim považované za správne. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami zoznámil a bezvýhradne s nimi súhlasí.

IV. Ak nie je ďalej stanovené alebo Stranami dohodnuté inak, vzniká Zmluva zaslaním potvrdenia objednávky Predávajúcim Kupujúcemu.

V. V prípade, že Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie objednávky nezašle do 3 dní, považuje sa objednávka za odmietnutú.

VI. Predávajúci je vždy oprávnený v súvislosti s charakterom objednávky, a to najmä s ohľadom na množstvo Tovaru, výšku ceny, prepravné náklady a vzdialenosť, viazať vznik Zmluvy na písomnú alebo telefonickú autorizáciu objednávky Kupujúcim. Ak Kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne vykonať, objednávka sa považuje za neplatnú.

VII. Kupujúci má najmenej 18 rokov a je zo zákona schopný uzatvárať zákonné zmluvy.

 

Článok V

Miesto a čas plnenia

I. Miestom plnenia sú priestory, kde Predávajúci odovzdá Tovar Kupujúcemu.
II. Spôsob, miesto a čas doručenia Tovaru určuje Predávajúci, ak nie je Stranami dohodnuté inak.
III. Výdaj jednotlivých Tovarov jednotlivým Kupujúcim je uskutočňovaný po celom Slovensku.
IV. Predavajúci rozváža Tovar externou kuriérskou spoločnosťou za nasledovných podmienok

Pri hmotnosti objednávky do 25kg je cena dopravy 4.90 EUR

Vyhradzujeme si právo doručiť vašu objednávku kedykoľvek v deň dodania, ktorý je uvedený v emaily o doručení.

Dodanie bude dokončené, keď my alebo naša autorizovaná kuriérska spoločnosť doručíme produkty na adresu, ktorú ste nám uviedli. Ak na vašej adrese nie je nikto k dispozícii na prevzatie, budeme my alebo naša autorizovaná kuriérska spoločnosť postupovať podľa dodacích pokynov, ktoré ste nám poskytli. 

Predavajúci sa nepokúsi o ďalšie doručenie. Ste povinní znášať všetky výdavky spojené s vyššie uvedeným zmeškaním prijatia. Predavajúci neručí za kvalitu Tovaru ak Tovar nebol prevzaný v deň dodania.

V. Kupujúci je povinný Tovar prevziať od Predávajúceho alebo ním poverenej osoby v čase a na mieste určenom podľa predošlých odsekov tohto Článku. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať počty jednotlivých položiek, fyzické poškodenie Tovaru, ako aj akékoľvek iné vady Tovaru. V prípade zistenia podstatných vád Tovaru je Kupujúci oprávnený odmietnuť zásielku prevziať. Ak Kupujúci odmietne Tovar prevziať z akéhokoľvek iného dôvodu, považuje sa takéto konanie za riadne a včasné doručenie. Prevzatím Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že Tovar spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky a náležitosti a nie je ho tak neskôr už možné reklamovať.

VI. Tovar ponúkaný v e-shope môže podliehať skaze, Kupujúci je preto povinný prevziať objednaný Tovar v dohodnutom termíne.
V prípade, že je Tovar neprevzatý pri prvom pokuse o doručenie bude Tovar doručovaný na druhý deň a v takom prípade však Predávajúci nezodpovedá za zníženú kvalitu Tovaru alebo iné vady Tovaru, ktoré vznikli alebo mohli vzniknúť v dôsledku nedoručenia Tovaru v stanovenom čase.
V prípade, že Kupujúci Tovar bezdôvodne neprevezme je povinný Predávajúcemu nahradiť škodu mu tým spôsobenú. Predávajúci môže v tomto prípade od Zmluvy odstúpiť.

VII. Ak z dôvodu existencie prekážky na strane Kupujúceho je nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, má Kupujúci povinnosť uhradiť v plnom rozsahu náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

VIII. Predávajúci je oprávnený Tovar nedoručiť ak je jeho celková váha prevyšuje 25 kg bez predchádzajúcej individuálnej vzájomnej dohody Kupujúceho a Predávajúceho alebo požadovať od Kupujúceho príplatok za nadrozmerný Tovar.

IX.

 

Článok VI

Cena a platobné podmienky

I. Ceny uvedené v ponuke produktov na Stránke sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo opravy chýb v uvedených cenách a zmien uvedených cien v prípade výrazných zmien dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov produktov tvoriacich Tovar a to aj po vykonaní objednávky.

II. Kúpna cena za Tovar je uhradená pri dodaní tovaru.

III. Spôsob platby:

a. platbou prevodom na účet č. IBAN: SK7809000000005070258536
b. kartou online
c. platbou v hotovosti alebo cez platobný terminál kuriérovi pre prevzatí tovaru

IV. Faktúra vystavená na základe Zmluvy slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže Tovar prevziať až po úplnom uhradení kúpnej ceny, pokiaľ nie je Stranami dohodnuté inak.

V. K cene za Tovar môže byť pripočítaná čiastka predstavujúca náklady na dopravu Tovaru podľa predchádzajúcich Článkov a čiastka predstavujúca náklady na balenie Tovaru. Tieto čiastky sa považujú za súčasť kúpnej ceny.
.

Článok VII

Záruka a reklamácie

I. Práva a povinnosti Strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

II. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musí Kupujúci uplatniť najneskôr v deň doručenia Tovaru, inak práva zaniknú.

III. Pri objednávke Tovaru skladajúceho sa aj z vážených produktov, sa môže hmotnosť doručeného a objednaného Tovaru líšiť až o 10%. Takúto odchýlku nie je možné považovať za vadu Tovaru.

IV. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny, t.j. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, pre ktoré poskytol Kupujúcemu zľavu.

V. Predávajúci zodpovedá len za tie vady Tovaru, ktoré mal Tovar pri doručení Kupujúcemu.

VI. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa uplatňujú písomne na info@lokapetit.sk.

VII. Predavajúci nezodpovedá za kvalitu Tovaru, ktorý nebol prevzatý Kupujúcim pri prvom pokuse doručenia.

Článok VIII

Ďalšie práva a povinnosti Strán

I. Pri každom kontakte s Predávajúcim je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky požadované údaje a nemôže sa zbaviť zodpovednosti za správnosť týchto údajov. Údaje uvedené v Zákazníckom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Zákazníckom účte a pri objednávaní Tovaru sú Predávajúcim považované za správne.
II. Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť z akéhokoľvek dôvodu, najmä pre nedostupnosť objednaného Tovaru, porušenie Zmluvy Kupujúcim, nemožnosť plnenia a pod. Kupujúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia Zmluvy Predávajúcim.

III. Nie sme povinní dodávať žiadny Tovar, ktorý je nedostupný. Ak nie je k dispozícii žiadny tovar, čo najskôr vás budeme informovať o nedostupnosti.

Článok IX

Ochrana osobných údajov

I. Ochrana osobných údajov Kupujúcich a Držiteľov zákazníckych účtov sa riadi zákonom č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
II. Držiteľ zákazníckeho účtu udeľuje registráciou na Stránke súhlas na spracovanie svojich osobných údajov. Držiteľ zákazníckeho účtu potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Prevádzkovateľovi dobrovoľne a je si vedomý, že jeho údaje môžu byť v databáze Prevádzkovateľa evidované najviac 2 roky po ukončení všetkých vzťahov medzi Stranami. Držiteľ zákazníckeho účtu potvrdzuje tiež potvrdzuje, že bol zo strany Prevádzkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v §10 zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z §20 zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
III. Kupujúci súhlasí so zasielaním informačných emailov a textových správ
IV. Kupujúci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (email, sms)
V. Ďalej sa vo veci ochrany a spracovania osobných údajov zo strany Kwargs, s.r.o. používajú tieto Podmienky ochrany osobných údajov.

 

Článok X

Spoločné a záverečné ustanovenia

I. Všeobecné obchodné podmienky a Všeobecné podmienky prevádzkovateľa sú zverejnené na Stránke a verejne prístupné.

II. Všeobecné podmienky prevádzkovateľa sú pre Strany záväzné a riadia sa nimi všetky právne vzťahy medzi Stranami vznikajúce v súvislosti s kúpou a predajom Tovaru.

III. Všeobecné podmienky prevádzkovateľa sú záväzné tiež pre Držiteľov zákazníckych účtov a to aj v prípade, že cez Zákaznícky účet nevykonajú žiadnu objednávku.

IV. Okolnosti neupravené Všeobecnými podmienkami prevádzkovateľa sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

V. Kupujúci vykonaním objednávky vyjadruje svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami prevádzkovateľa a ich aplikáciou na všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Stranami.

VI. Držiteľ zákazníckeho účtu registráciou na Stránke vyjadruje svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami prevádzkovateľa a ich aplikáciou na všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Stranami.

VII. Všeobecné podmienky prevádzkovateľa sa obdobne použijú aj na vzťahy medzi Kupujúcim, či osobou v obdobnom postavení, a osobami, ktorých produkty Prevádzkovateľ prostredníctvom Stránky nepredáva (t.j. Prevádzkovateľ nevystupuje ako Predávajúci), ale ich predaj a kúpu prostredníctvom Stránky sprostredkováva. Produkty predávané týmito osobami sú v ponuke produktov uvedenej na Stránke špecificky označené. Vzťahy medzi Prevádzkovateľom a týmito osobami sa riadia zvláštnymi zmluvami.

VIII. Znenie Všeobecných podmienok prevádzkovateľa môže Predávajúci kedykoľvek meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli v dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny alebo dodatky VPP nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na Stránke.

IX. Ak vzťah súvisiaci s použitím Stránky alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sa Strany dohodli, že vzťah sa bude riadiť slovenským právom a pre prípadné spory medzi Stranami budú príslušné súdy Slovenskej republiky.

X. Ak je niektoré ustanovenie Všeobecných podmienok prevádzkovateľa neplatné alebo neúčinné, prípadne sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VPP.

XI. Všeobecné podmienky prevádzkovateľa nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 21.03.2020 a sú pre Strany záväzné vždy v znení aktuálnom v dobe vykonaním objednávky Kupujúcim, prípadne v dobe registrácie Držiteľa zákazníckeho účtu.

V Bratislave dňa 21.03.2020