ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž o balíček Domácich vývarov

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Kwargs, s.r.o.
  Sídlo: Tallerova 2/4
  IČO: 48136484
  DIČ: 2120073736
  Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 28.5.2020 do 29.5.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť osoby staršie ako 18 rokov.

 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže komentoval príspevok na Facebook stránke Lokapetit podľa zadania príspevku.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je balenie obsahujúce 4 kusy vývarov z ponuky Lokapetit
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vybratný spomedzi platne prihlásených účastníkov
 7. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebook stránke LokapetitVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 8. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 9. Ochrana osobných údajov
   Účastníci súťaže zapojením sa do suťaže zároveň súhlasia so spracovaním osobných údajov.
 10. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Bratislave, dňa 28.5.2020